İçeriğe geç

EoI Arka Planı

Üçüncü RPM turunda, başvuru sahibinin Niyet Beyanı, başvuru sahibinin RPM Programı katılımına hak kazanabileceğini ve bir Faydalanıcı Sözleşmesi (BA) yapabileceğini göstermelidir. Başvuru sahibinin jeotermal programının ve genel niteliklerinin gösterilmesi, soruları cevaplayarak ve istenen verileri (mümkün olan en geniş ölçüde) EoI Şablonunda belirtildiği gibi sağlayarak gerçekleştirilecektir.    Başvuru sahiplerinin, kısa listeye alınmalarını sağlamaya yardımcı olmak için EoI Şablonunda tanımlananlara ek olarak herhangi bir ilgili bilgiyi sağlamaları teşvik edilir.  Genel olarak konuşmak gerekirse, başarılı başvuru sahiplerinin EoI Şablonunda daha ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde aşağıdaki yeterlilik kriterlerini karşılayacaklarını göstermeleri gerekecektir.

 1. Geçerli bir arama ruhsatına sahip olmak.
 2. Jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal keşif dahil olmak üzere yüzey araştırmasını bitirmek.
 3. İlk Kavramsal Jeotermal Sistem Modelini oluşturmak (basit veya kapsamlı)
 4. Sondaj hedefleri (derinlik, debi, sıcaklıklar), kuyu tipleri (sığ/derin ve dikey/yönlü) ve kavramsal kuyu tasarımını seçmek.
 5. Bir iş planı hazırlamak.

Çevresel açıdan sürdürülebilir jeotermal kullanım, gelecekteki jeotermal gelişimin temel hedeflerinden biri olduğundan, başarılı kuyulardan beklenen CO2 emisyonlarının 555 g CO2/kWh şebeke emisyon faktörünün altında olması gerekir.[1]

EoI aşağıdaki bilgileri içermelidir:

 • Jeotermal – teknik:
  • Kavramsal model (bakınız, yukarıdaki 2.’yi temel alan yukarıdaki 2.) ve kavramsal modelin arkasındaki verilerin listesi.
  • Sondaj planı (bakınız, yukarıdaki 4.)
  • Önceki sondaj deneyimlerini ve kilit uzmanların özgeçmişlerini gösteren referanslar.
  • Halihazırda arama kuyuları varsa, bu kuyulardan gelen bilgilerin bir göstergesini sağlamak.
 • İş planı:
  • Faydalanıcının konsorsiyumunun veya Ortak Girişimin yapısı: Faydalanıcının tanımı.
   • Burada bilançolar, kar/zarar tabloları ve gelir tabloları gibi son 3-5 yıla ait mali tabloların sunulması talep edilmektedir.
   • Bu, özel amaçlı kuruluş ve ait olduğu grup için sunulmalıdır.
  • Doğrudan kullanım tesisleri veya enerji santralleri için sondaj planının fizibilitesi, bu aşağıdaki verileri içermelidir:
   • Doğrudan kullanım için MWth ve enerji üretimi için MWe cinsinden kuyu başına hedef çıktı.
   • Mevcut veya planlanan diğer jeotermal arama kuyularına yakınlık.
   • Üretim ve hedeflenen reenjeksiyon kuyularının sayısı.
   • RPM kapsamında hedeflenen kuyu sayısı.
   • Kuyu başına ortalama yatırım maliyeti.
   • Santral veya doğrudan kullanım tesisinin toplam yatırım maliyeti.
   • İşletme maliyetleri.
   • İlk 10 yıl ve 11. yıldan itibaren ortalama satış fiyatı.
   • Toplam yatırım maliyetlerine taahhüt edilecek öz sermaye yüzdesi.
   • Beklenen IRR ve NPV (%8 iskonto oranında).
  • Herhangi bir ön fizibilite çalışması veya sosyo-ekonomik analiz mevcutsa, başvuru sahibi nihai raporları sunmalıdır.
 • Önlemler:
  • Çevre sorunları:
   • Türk Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: 25/11/2014 No. 29186l) Ek II’ye göre ve Dünya Bankası Çevresel ve Sosyal Koruma Politikaları altında Kategori B Projesi olarak sınıflandırılmış olan proje durumu hakkında bilgi.
   • Kültürel miras alanlarına yakınlık.
   • Ulusal ve uluslararası standartlara göre korunan alanlara/hassas habitatlara yakınlık.
   • Yerleşim yerlerine yakınlık (konut, ticari ve kamu).
   • Su kaynaklarına, sulama yapılarına ve yeraltı suyu ve yüzey suyu için belirlenmiş su temin bölgelerine yakınlık.
  • Sosyal sorunlar:
   • Arazi temelli geçim kaynakları ile ilgili olarak arazi kullanım durumu; tarımsal amaçlı kullanım ve benzeri.
   • Arazi edinim ihtiyaçları (gönüllü satın alma veya kamulaştırma aranıp aranmayacağı)
   • Arazinin projeden etkilenen kişi ve topluluklar tarafından mevcut ve yakın zamandaki kullanımı.

[1] Sadece çok kısa süreli akış testinin (birkaç gün) daha yüksek CO2 çıktısını ortaya çıkardığı durumda, bu tür sonuçların uzun vadeli emisyonu temsil etme olasılığının ne kadar olduğu tahmin edilmelidir. CO2 çıktısının başlangıçta çok yüksek olabileceği, ancak sıklıkla hızla azaldığı bilinmektedir. Bu nedenle, uzun vadeli (birkaç hafta) akış testi mümkün olmadıkça, ilk CO2 tahminleri geçici olarak alınmalıdır.